Váš partner v oblasti vývoje a výroby nábytkových systémů pro kanceláře, veřejné prostory, školy a hotely

Ochrana osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 O OCHRANĚ FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ SUBJEKTŮ ÚDAJŮ (DÁLE JEN „GDPR“)

Obsah:

 1. Správce osobních údajů
 2. Kontaktní údaje správce
 3. Zásady zpracování
 4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
 5. Účely zpracování osobních údajů, pro které jsou osobní údaje určeny
 6. Specifické účely zpracování osobních údajů pro účely marketingu a obchodní spolupráce
  6.1 Zasílání NEWSLETTERŮ
  6.2 Používání funkcí služby „OBLÍBENÉ“
  6.3 Registrace oborového zákazníka VELKOOBCHOD
 7. Ochrana údajů
 8. Udělení souhlasu
 9. Doba zpracování
 10. Podmínky zabezpečení osobních údajů
 11. Práva subjektů údajů
 12. Oprava údajů
 13. Výmaz údajů
 14. Omezení zpracování
 15. Přenos údajů
 16. Vznesení námitky

1. Správce osobních údajů

Společnost ALUPRESS DESIGN s.r.o., IČ: 26742276, zapsána v obchodním rejstříku Sp.zn.C90913 vedená u Městského soudu v Praze, je správcem osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je správcem a zpracovatelem osobních údajů v rozsahu a za podmínek dále uvedených.

2. Kontaktní údaje správce

ALUPRESS DESIGN s.r.o.
Náchodská 63, 193 00  Praha 9 – Horní Počernice.
Tel.: 222560172
e-mail: info@alupress.cz

3. Zásady zpracování

Správce ve vztahu k subjektu údajů dbá, aby zpracovával údaje korektně a zákonným způsobem.

Osobní údaje správce shromažďuje pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely. Údaje nejsou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

Správce zpracovává údaje subjektu přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány. Zajišťuje, aby údaje byly přesné a v případě potřeby aktualizované. Osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny.

4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, obchodní název, IČ, DIČ, sídlo)
 • údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (korespondenční adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a další obdobné informace nezbytné např. pro doručování zboží a korespondence)
 • doplňující údaje (např. bankovní spojení)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

Správce nepoužívá žádné formy automatického rozhodování včetně profilování.

Zdrojem osobních údajů jsou údaje přímo poskytnuté subjektem údajů a údaje z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík)  

Zvláštní kategorie osobních údajů, skupiny údajů, které jsou považovány vůči subjektu údajů za citlivé a jimž je poskytnuta zvýšená ochrana při jejich zpracování, správce nepřijímá, neeviduje, nezpracovává.

5. Účely zpracování osobních údajů, pro které jsou osobní údaje určeny

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje pokud, a za podmínky:

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů; dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
 • dodržení právních povinnosti správce podle obecně závazných právních předpisů, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost uchovávat účetní a daňové doklady);
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, obhajoby právních nároků správce, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
 •  oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Pokud má být zpracování dle čl.  28 GDPR provedeno zpracovatelem pro správce, využije správce pouze ty zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky v technických a organizačních opatřeních, aby dané zpracování splňovalo požadavky tohoto nařízení a aby byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů.

Správce předává údaje subjektu údajů zpracovateli v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy mezi správcem a subjektem údajů

Správce předává údaje zpracovatelům, jejichž služby využívá při své činnosti. Seznam zpracovatelů sdělí správce na žádost subjektu údajů. Správce předává údaje pouze zpracovatelům

 • kteří jsou schopni poskytnout záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů,
 • na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR dalším společnostem pro vnitřní administrativní účely, kde zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce nebo třetí strany.

Adresní údaje nezbytné pro zasílání zboží předává správce přepravním společnostem a společnostem poskytujícím poštovní služby.

Správce prohlašuje, že osobní údaje subjektů údajů nepředává do třetí země ani mezinárodní organizaci.

6. Specifické účely zpracování osobních údajů pro účely marketingu a obchodní spolupráce

6.1 Zasílání NEWSLETTWERŮ

Zasílání novinek a informací k produktům je realizováno na základě požadavku zaslaného žadatelem prostřednictvím www stránek.  Po zaslání požadavku obdrží žadatel na jím uvedenou e-mailovou adresu potvrzení.  Za účelem zasílání je evidován pouze jeden údaj, a to e-mailová adresa žadatele.  Poskytnutý kontaktní údaj je využíván výhradně za účelem zasílání informací k produktům nabízeným správcem, tj. ALUPRESS DESIGN s.r.o., a je realizován výhradně a pouze správcem. NEWSLETTER je obchodním sdělením, je rozesílán nepravidelně, obsahuje informace o novinkách, produktech a službách správce.

Osobní údaje jsou získány na základě požadavku subjektu údajů vyplněném dobrovolně na www.alupress.cz, tj. stránkách ALUPRESS DESIGN s.r.o.

Každý příjemce má právo ukončit, odhlásit či odmítnout zasílání buď prostřednictvím aktivního odkazu, který je součástí každého sdělení nebo přímo zaslání požadavku na ukončení zasílání na adresu info@alupress.cz

6.2 POUŽÍVÁNÍ FUNKCÍ SLUŽBY „OBLÍBENÉ“

V případě zájmu návštěvníka webových stránek o využívání funkcí služby „oblíbené“, zejména uchování historie a informací o prohlížených produktech nebo zaslání požadavku na informace k produktu, registruje uživatel jakožto subjekt údajů své identifikační a kontaktní údaje. Každý registrovaný uživatel má právo svou registraci kdykoliv ukončit nebo zaslat požadavek na ukončení správci údajů.

6.3 REGISTRACE OBOROVÉHO ZÁKAZNÍKA VELKOOBCHOD

Registrace je určena pouze pro oborové zákazníky a velkoobchodní odběratele. Každý oborový zákazník získává registrací možnost přístupu k informacím důvěrné obchodní povahy (katalogy, ceníky, obchodní podmínky, montážní návody, marketingové materiály apod.). Veškeré údaje subjektu údajů jsou zpracovávány korektně pro účel zpracování, v nezbytném rozsahu pro posouzení oprávněnosti přístupu do neveřejné části webových stránek společnosti ALUPRESS DESIGN s.r.o. určené výhradně pro velkoobchodní odběratele a oborové zákazníky. Zadané údaje dále posouzeny, zda subjekt údajů splňuje parametry oborového zákazníka a může mu být umožněn přístup k důvěrným obchodním informacích.  

Zpracování údajů subjektu údajů, které poskytl  při registraci pro oborové zákazníky, je realizováno správcem údajů v režimu oprávněného zájmu správce.  Mezi správcem a subjektem údajů buď již existuje dodavatelsko – odběratelský vztah, subjekt údajů je zákazníkem správce  nebo se subjekt údajů hodlá stát zákazníkem, zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů na straně odběratele nebo pro provedení opatření před uzavřením smlouvy.

Předmětem zpracování jsou zejména tyto údaje: za právnickou osobu obchodní název, za OSVČ jméno a příjmení, IČ, DIČ, sídlo, místo podnikání nebo adresa provozovny, jméno a příjmení osoby oprávněné k jednání, telefon, e-mailová adresa, případně další údaje, které subjekt údajů poskytne pro účel plnění obchodní spolupráce. Subjekt údajů poskytuje  své údaje s vědomím, že správce  údajů mu jednak umožňuje přistup k informacím o produktech ze své nabídky, cenách výrobků, obchodních podmínkách a službách a jednak k zasílání marketingových sdělení, informací a podkladů nezbytných k obchodní spolupráci. Pouze však v relevantním rozsahu zboží a služeb dodávaných oborovému zákazníkovi správcem údajů, tj. společností ALUPRESS DESIGN s.r.o.

Zpracování údajů je na dobu neurčitou, nebo na dobu kratší, pokud subjekt údajů vznese námitku nebo sdělí požadavek k ukončení. Subjekt údajů své osobní údaje poskytuje společnosti ALUPRESS DESIGN s.r.o. dobrovolně.

Proti zpracování údajů je subjekt údajů oprávněn vznést námitku na adresu správce nebo sdělit, že požaduje ukončení. Správce neprodleně zpracování ukončí.  Námitkou nebo požadavkem na ukončení není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze žádosti o registraci, která byla podána před ukončením.

7. Ochrana údajů

K ochraně údajů subjektů údajů pro  všechny účely poskytnutí a úrovně poskytnutí používáme elektronická a administrativní bezpečnostní opatření, pro údaje uchovávané v písemné podobě fyzické zabezpečení, údaje jsou zabezpečeny před neoprávněnými osobami , proti nezákonnému zpracování, náhodné ztrátě, zničení a poškození.

Údaje dle čl. 6.1, 6.2, 6.3  sdílí správce pouze se společnostmi se sídlem v Evropské unii a to v rozsahu nezbytně nutném k provozu a správě webových stránek www.alupress.cz.

8. Udělení souhlasu

Je-li k některému z účelů zpracování údajů vyžadován souhlas subjektu údajů, dle čl. 4 odst. 11 GDPR je souhlas se zpracováním osobních údajů definován tak, že souhlasem subjektu údajů je jakýkoliv svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

9. Doba zpracování

Údaje subjektu údajů jsou uchovávány a zpracovány pouze po nezbytně nutnou dobu vzhledem k povaze a účelu údajů. Jsou-li údaje používány současně pro více účelů, je přihlíženo k účelu od nejkratší doby zpracování, aby byl rozsah údajů postupně omezován.

10. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá přiměřená technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření k ochraně bezpečnosti všech získaných údajů.

Správce zajišťuje, aby údaje byly zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům subjektů údajů mají přístup pouze jím pověřené osoby, které jsou zaměstnanci správce a mají povinnost veškeré informace pokládat za důvěrné, nesmí žádné z informací používat k jiným účelům, než ke kterým jsou subjektem údajů poskytnuty.

11. Práva subjektů údajů

Správce použije vhodná opatření, aby poskytl subjektu údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace dle13 a čl.14 GDPR. Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány.

Pokud správce údaje zpracovává, má subjekt údajů právo získat přístup ke svým osobním údajům a zejména k následujícím informacím:

 • účely zpracování;
 • kategorie dotčených osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Informace správce  poskytne písemně nebo jinými prostředky, včetně ve vhodných případech, v elektronické formě. Pokud si to subjekt údajů vyžádá, mohou být informace poskytnuty ústně, a to za předpokladu, že identita subjektu údajů je prokázána jinými způsoby.

Subjekt údajů je oprávněn požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů, doplnění neúplných osobních údajů, omezení zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování.

12. Oprava údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

13.  Výmaz údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat. Právo na výmaz se však uplatní jen ve vyčtených bodech, tj. nastane-li níže uvedené okolnost :

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

Povinnost výmazu se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 • pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 GDPR;
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci 1 znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků správce.

14.  Omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

15. Přenos údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

 • zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR ; a
 • zpracování se provádí automatizovaně.

16. Vznesení námitky

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování svých osobních údajů pro tento marketing. Zpracování zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, správce pro tyto účely  zpracovávání neprodleně ukončí.

25.05.2018

ALUPRESS DESIGN s.r.o.

 

TYTO WEBOVÉ STRÁNKY VYUŽÍVAJÍ SOUBORY COOKIE. Pokračováním beze změn nastavení vašeho prohlížeče souhlasíte s používáním souborů cookie. Prohlížení naše webové stránky beze změn nastavení, týkajících se souborů cookies znamená, že tyto soubory cookie budou uchovávány ve vašem počítači.